הפוך לדף הבית גמ"ח קופונים
גיל כניסה
גילו של המבוטח ביום בו הוא מתחיל בביטוח הבריאות.
החרגה רפואית
מגבלה לכיסוי הביטוחי בפוליסה, הניתנת עקב מצב רפואי קודם/ קיים של המבוטח, בנוסף למגבלות (חריגים כלליים) הנקובות בפוליסה.
טופס 17
טופס התחייבות לתשלום בגין ניתוח ו/או אשפוז הניתן ע"י קופות החולים.
מצב רפואי קודם/קיים
מצבו הבריאותי של המבוטח ביום בו החל את ביטוח הבריאות או תוצאותיה שהיו קיימים אצל המבוטח לפני מועד התחלת הביטוח.
סכום ביטוח
זהו הסכום שחברת הביטוח מתחייבת לשלם בקרות מקרה הביטוח.
סל בריאות ממלכתי
מדובר בחוק ביטוח בריאות ממלכתי משנת התשנ"ד - 1994, לפיו זכאים אזרחי מדינת ישראל החברים בקופת חולים כלשהי לסל סל תרופות וטיפולים בסיסיים כפי שמופיעים בחוק.
פיצוי
הסכום הקבוע והמוסכם אותו יקבל המבוטח מחברת הביטוח במקרה ביטוח.
פרמיה משתנה
פרמיה הנגבית מהמבוטח בהתאם לגילו ומשתנה מעת לעת, בהתאם לתנאי הפוליסה.
פרמיה קבועה
דמי ביטוח הנקבעים במועד תחילת הביטוח ואינם משתנים על פי גילו של המבוטח, למעט הצמדה למדד המחירים לצרכן.
שיפוי
הסכום המשולם ע"י חברת הביטוח למבוטח על כל ההוצאות ששילם בעקבות אשפוזו או מחלתו עד לגובה תקרת הסכום שנקבע בפוליסה.