הפוך לדף הבית גמ"ח קופונים
אבנר
עד 2003 הייתה חברת אבנר חברה שנמצאת בבעלות חברות הביטוח בישראל העוסקות בביטוח חובה. אבנר הייתה שותפה בכל פוליסת ביטוח חובה בישראל יחד עם ביטוח החובה טיפלה בעצמה בתביעות גדולות והנחתה את החברות המבטחות בטיפול בתביעות. כיום אינה עוד חברה משתתפת בביטוח חובה.
בונוס מאלוס
במידה והמבוטח לא תבע את חברת הביטוח במהלך תקופת הביטוח הוא זכאי ל"בונס מאלוס", הנחה שגדלה באופן יחסי עם כל שנה העוברת מבלי שהוגשה תביעה.
ביטוח חובה
מכסה נזקי גוף הנגרמים לנפגעים בתאונת דרכים בה היה מעורב הרכב המבוטח. ביטוח חובה לרכב מחויב על פי חוק פקודת ביטוח רכב מנועי במדינת ישראל ונהיגה ללא ביטוח חובה תגרור עונשים וקנסות הקבועים בחוק.
ביטוח חסר
במקרה של אירוע ביטוח כאשר סכום הביטוח קטן משווי הרכוש המבוטח, חברת הביטוח תפצה את המבוטח בחלק היחסי של הנזק שנגרם לרכושו, בהתאם ליחס בין ערך הרכוש לסכום הביטוח.
ביטוח יתר
במקרה של אירוע ביטוחי, כאשר סכום הביטוח גדול משווי הרכוש המבוטח או אז המבטח יפצה את המבוטח לפי ערך הרכוש ולא סכום הביטוח.
ביטוח כפל
כאשר רכב מבוטח בשני ביטוחים במקביל, יוכל המבוטח להגיש 2 תביעות נפרדות בגין כל אחת מהפוליסות בהן הוא מבוטח. הסכום הכולל שבו יפוצה המבוטח לא יעלה על שיעור הנזק וחברות הביטוח יתחלקו בסכום הפיצוי בהתאם לחוק.
ביטוח צד ג
במידה והמבוטח גרם נזק לצד שלישי והוחלט להפעיל את הביטוח תשלם חברת הביטוח פיצוי בגין הנזק שנגרם לגורם השלישי על פי גבולות האחריות המפורטים בפוליסה.
ביטוח רכב
הסכם המבטיח פיצויים שישולמו למבוטח ע"י חברת הביטוח במקרה של נזק שנגרם לרכבו. הפיצויים ישולמו בהתאם לתנאים שנקבעו מראש.
ביטוח רכב חדש תמורת ישן
במסגרת פוליסת הביטוח המקיף של הרכב ניתן לרכוש סעיף המקנה לעלי הפוליסה רכב חדש במידה ורכבם ניזוק עד למצב אובדן (טוטאל לוס).
בעל פרמיה
אדם/חברה/ארגון שרכש פוליסת ביטוח ושמו רשום בפוליסה בתור בעליה.
גבול אחריות
גבול האחריות הוא סכום הגג אשר מעבר לו, המבטח אינו נותן כיסוי למבוטח. כאשר מדובר על ביטוח רכב, גבול האחריות הוא סכום פיצוי מרבי אותו משלמת המבטח למבוטח בהתאם לסעיפים המפורטים בפוליסה. הסכום נקוב בפוליסה בגין כל סעיף והנו חלק בחישוב פרמיית ביטוח הרכב.
גיל המבוטח
גילו של המבוטח יקבע על פי יום ההולדת הקרוב לתאריך בו מתחיל ביטוח הרכב בפועל.
דו"ח תביעות
דו"ח ההתביעות מפרט את מספר התביעות שהגיש המבוטח לחברת הביטוח ב- 3 השנים האחרונות. במידה ולא הוגשו תביעות במהלך תקופת הדו"ח, יוכל המבוטח לזכות בהנחה עבור ביטוח חובה.
המאגר/פול
ארגון המשותף לכל חברות הביטוח הפועלות בענף ביטוחי חובה. המאגר חייב על פי חוק לבטח ביטוח חובה כל אדם שחברת ביטוח אחרת סרבה לבטחו מסיבות שונות, תמורת פרמיה הגבוהה בד"כ ב- 20% מהסכום המקובל.
השבה לקדמות
במידה והגשתם תביעה שכוסתה ע"י חברת הביטוח, יש להשיב את סכומי הביטוח באותם סעיפים שהופעלו בפוליסה לקדמותם וזאת תמורת פרמיה תשלום נוסף כדי שלא ייווצר מצב של ביטוח חסר בעת תביעה נוספת. תשלומי הפרמיה יחושבו לפי סכום הנזק שנגרם לרכב.
השתתפות עצמית
סכום או שיעור שבו נושא המבוטח מכל נזק או אירוע ביטוח. השתתפות העצמית אפשר שתהיה בצורות שונות ומגוונות: השתתפות בסכום קבוע, השתתפות באחוז קבוע מערך הנכס המבוטח או השתתפות על בסיס זמן, שמשמעותה שהמבוטח ישא כהשתתפות עצמית סכום מסוים לגבי נזקים שיקרו בתוך תקופת זמן מסוימת.
התיישנות
על פי חוק חוזה ביטוח התקופה בה ניתן להגיש תביעה בגין אירוע ביטוח הנה מוגבלת. בגין נזקי רכוש מדובר על 3 שנים ובגין נזקי גוף תקופה ממושכת יותר, תלוי בנסיבות ובאופי הפגיעה.
חובת גילוי כעניין מהותי
משמעות חובת גילוי בעניין מהותי היא שעל המבוטח לענות בכנות ובאופן מלא על שאלות המופנות אליו ע"י חברת הביטוח בבואו לבטח את רכבו. כמו כן על המבוטח לעדכן את חברת הביטוח על כל שינוי רלוונטי שארע במהלך תקופת הביטוח. במידה והמבוטח לא השיב תשובות כנות זכאי המבטח להקטין את סכום הפיצוי ואף לדחות את התביעה מכל וכל.
חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים
חוק שחוקק בשנת 1975 ומסדיר את נושא הפיצוי בגין פגיעות גוף כתוצאה משימוש ברכב מנועי. החוק קובע שיטת פיצוי לנזקי גוף שנגרמו לנהג הרכב, לנוסעים ולהולכי רגל שהיו מעורבים בתאונה וללא התייחסום למי אשם בתאונה - כל המעורבים שנפגעו זכאים לפיצוי, כולל האשם בתאונה.
חוק חוזה ביטוח
במסגרת חוק זה מובטחים תנאים כלליים של חוזה הביטוח המפורטים בפוליסה. חוק חוזה ביטוח חוקק בשנת 1981 במטרה לעגן יחסי מבטח ומבוטח.
ירידת ערך
הפער בין מחיר המחירון של רכב שהיה מעורב בתאונה לפני שנפגע כתוצאה מהתאונה לבין שוויו לאחר תיקון הנזק . פוליסת ביטוח רכב מכסה את ירידת הערך הנ"ל בצירוף השתתפות עצמית של בעל הפוליסה.
כינון
הסכום אשר נדרש על מנת להחזיר רכב שניזוק למצבו הקודם. במידה ולא ניתן לתקן פריט שניזוק ברכב או שאבד, ערך הכינון יקבע בהתאם לעלות פריט חדש מאותו סוג ואיכות.
כיסוי
כיסוי הנו תקרת הפיצוי שהמבוטח מקבל מהמבטח כנגד סיכונים שיגרמו לרכבו על פי תנאי פוליסת ביטוח הרכב שרכש ולמעשה מהווה את מכלול ההגנה הביטוחית שנותן מבטח למבוטח בהתאם לפוליסת ביטוח רכב.
כל הסיכונים
סעיף בפוליסת ביטוח רכב שלמעשה מכסה את כל הסיכונים שלא הוצאו מהביטוח במפורש, ולאו דווקא סיכון מוגדר.
מקרה ביטוח
אירוע כגון תאונת דרכים, פגיעה ברכב, שריפה, נזק מכוון וכדומה, שבגינו זכאי המבוטח לפיצוי מטעם חברת הביטוח, בהתאם לתנאים ולסייגים המפורטים בפוליסה.
נזק חלקי
נזק חלקי הוא נזק שלא גרם לאובדן מוחלט של הרכב , אך גרם נזק ממשי למבוטח ששיעורו פחות מסכום הביטוח הנקוב בפוליסה.
נזק מוחלט (total loss)
כאשר הנזק שנגרם לרכב המבוטח מגיע לסכום הנקוב בפוליסה או שעובר אותו מדובר על נזק מוחלט. נזק מוחלט לרכב נחשב גם במקרה בו עלות התיקונים של הרכב שניזוק, עולה או שווה לערך הממשי של הרכב טרם ניזוק.
נזק תאונתי
נזק שנגרם בעקבות אירוע מפתיע, לא מתוכנן, חיצוני כגון: תאונת דרכים, התלקחות מסיבה לא צפויה, סופת ברקים, רעידת אדמה וכדומה.
נזק תוצאתי
לא מדובר על נזק שנגרם כתוצאה ישירה מתאונה אלא מנזק שאירע לרכב בעקיפין.
סכום הביטוח
סכום הביטוח הוא הסכום הכולל שיקבל בעל הפוליסה או המוטבים בעת אירוע ביטוחי. סכום זה הוא הבסיס לפרמיה של ביטוח הרכב והסכום הנקוב בפוליסה.
סכום הביטוח
סכום המייצג את גבול האחריות של המבטח כלפי המבוטח ומהווה גורם מרכזי בעת חישוב גובה הפרמייה. למעשה מדובר בסכום המירבי אותו יקבל המבוטח במקרה שלך אירוע ביטוח.
סקר סיכונים
בהתאם לסקר סיכונים מכתיב הביטוח למבוטח, אלו אמצעי מיגון עליו להתקין ברכב על מנת להקטין סיכונים אליהם הוא חשוף על בסיס קבוע.
ערך שיפוי
הבאת המבוטח קרוב ככל האפשר למצב שהיה בו לפני קרות האירוע על ידי תיקון הנזק, החלפת הפריט הניזוק או פיצוי כספי שנקבע לפי שווי השוק של הנכס המבוטח רגע לפני מקרה הביטוח.
פוליסה
הסכם הפוליסה הינו הסכם אשר עם רשימה מצורפת מגדירים ומתעדים את מערכת היחסים בין מבטח לבין מבוטח ועברו אישור של המפקח על חברות הביטוח.
פרוסקלה
ישנם מקרים בהם מבוטח רשאי לבטל את פוליסת הרכב שלו באמצעות בקשה מיוחדת בכתב שתופנה לחברת הביטוח. במקרה זה חברת הביטוח זכאית לנכות מדמי הביטוח 10% מדמי הביטוח השנתיים לכל חודש ובנוסף 10% מדמי הביטוח השנתיים עליהם התחייב לשלם המבוטח.
פרורטה
חברת הביטוח רשאית במקרים מסוימים לבטל ביטוח רכב לפני סיום תקופת הביטוח שסוכמה מראש. על חברת הביטוח לשלוח הודעה רשמית למבוטח בגין ביטול הביטוח לפחות 21 יום לפני תאריך ביטול הפוליסה. כאשר מתבצעת פרורטה, חברת הביטוח משלמת למבוטח את דמי הביטוח ששילם, באופן יחסי לזמן שנותר עד לסיום תקופת הביטוח.
פרמיה/דמי ביטוח
הסכום אותו משלם המבוטח לחברת הביטוח
רשימה
מצורפת לכל הסכם פוליסה וכוללת רשימה מפורטת אודות המבוטח, הנכס במכוסה בביטוח, סכום ההשתתפות העצמית, הערות חריגות, סעיפי כיסוי, סכום הביטוח ועוד.
תאונה
אירוע בלתי צפוי ובלתי מתוכנן הקורה בפתאומיות.