הפוך לדף הבית גמ"ח קופונים
ביטוח חיים עם חיסכון
תוכנית ביטוח המשלבת ביטוח חיים וחיסכון לגיל פרישה.
ביטוח מנהלים
זוהי פוליסת ביטוח חיים עם חיסכון. התשלומים מבוצעים גם על ידי העובד וגם על ידי המעסיק. העובד מפקיד למרכיב התגמולים בלבד ואילו המעסיק מפקיד גם למרכיב התגמולים וגם למרכיב הפיצויים.
גיל כניסה
גיל המבוטח בעת מועד התחלת הביטוח. גיל זה נקבע על פי יום ההולדת הקרוב ביותר למועד ההצטרפות.
גיל פרישה לפי חוק
לפי חוקי מדינת ישראל, גיל הפרישה מעבודה הינו 67 לגברים ו-64 לנשים. החל מגיל זה אתה זכאי לקצבת זיקנה של הביטוח הלאומי ולקבלת קצבה מקרנות הפנסיה הותיקות שבהסדר. בתוכניות ביטוח המנהלים - גיל הפרישה הוא בהתאם לתנאי התוכנית.
גימלא חודשית
תוכנית אשר משלמת למבוטח תשלום חודשי מתום תקופת הביטוח ולמשך כל חייו.
דמי ביטוח
התשלומים השוטפים המשולמים באופן רציף ובמועדים קבועים מראש.
דמי ניהול מדמי ביטוח
הסכומים שחברת הביטוח מנכה מדמי הביטוח בשיעור המפורט בדף פרטי הביטוח.
הטבות מס
מדינת ישראל מעודדת את הציבור לחסוך לגיל פרישה ולרכוש ביטוח חיים. הטבות המס הן זיכוי על פי סעיף 45 לפקודה וניכוי על פי סעיף 47 לפקודה.
היוון
המרה של קצבה חודשית לה זכאי המבוטח לתשלום חד פעמי.
הפרשות לפיצויים
תשלומים שוטפים אותם מעביר המעביד, לקרן פנסיה או לתוכנית ביטוח, על חשבון כספי הפיצויים המגיעים לעובד במקרה פיטורים.
הפרשות לתגמולים
כספים המועברים על ידי העובד ומעסיקו או על ידי חוסך עצמאי לטובת חיסכון לגיל הפרישה ואשר לגביהם ניתן ליהנות מהטבות מס.
זיכוי
החזר כספי ממס הכנסה למי ששילם מיסים בפועל. החזר זה הינו השתתפות המדינה בחיסכון שביצע משלם המס בקופת גמל.
מוטב
מי שנקבע כזכאי לתגמולי ביטוח בקרות מקרה הביטוח בהתאם לתנאי הפוליסה.
מקדם חלוקה לקצבה
ערך מספרי על פיו ממירים את סכום החיסכון לקצבה חודשית.
מקרה הביטוח
ארוע, כמוגדר בפוליסה, אשר התרחשותו מזכה את המבוטח או המוטב בקבלת תגמולי הביטוח.
משכורת מבוטחת
השכר בגינו מפקיד המעביד למרכיב התגמולים.
ניכוי ממס
ניכוי מס הוא הפקדת כספים לקופת גמל. בעקבותיה ניתן אישור לנכות מהכנסה החייבת את הסכומים שהופקדו, עד תקרה מסויימת, ועל ידי כך ניתן להינות מהטבה כספית בגובה המס השולי כפול הסכום שאושר לניכוי.
נספח הון
ייעוד חלקי או מלא למטרה הונית של הזכויות בתוכנית קצבה.
נספח קצבה
ייעוד חלקי או מלא למטרה קצבתית של הזכויות בתוכנית הונית.
סילוק
הפסקת תשלומים לתוכנית ביטוח עם חיסכון תוך השארת כספי החיסכון בתוכנית.
ערך פדיון
ערך פדיון זהו ערך החיסכון שנצבר בתוכנית שלו זכאי המבוטח במידה והוא בוחר לפדות את כספי הביטוח לפני תום תקופת הביטוח, זאת ע"פ תנאי התוכנית.
פדיון
משיכת הכספים הצבורים בתוכנית הביטוח או בקרן הפנסיה. ניתן למשוך את ערך הפדיון שעליו עלול להיות חיוב במס כחוק.
פנסיית נכות
פנסיה חודשית המשולמת לעמית פעיל בקרן פנסיה אשר איבד את יכולתו לעבוד כמוגדר בתקנון הקרן.
פנסיית שארים
פנסיה חודשית המשולמת לשאריו של עמית פעיל אשר הלך לעולמו וקיימת לשאריו זכאות לקבלת הפנסיה על פי תקנון הקרן.
פנסית זקנה
פנסיה חודשית המשולמת לעמית בקרן פנסיה אשר זכאי לכך. הפנסיה משולמת לעמית כל חייו ולשאריו, לאחר מותו, על פי מסלול הפרישה שבחר.
קופה לא משלמת לקצבה
קופת גמל אשר איננה יכולה לשלם באופן ישיר, לזכאים לכך, את הכספים הצבורים בה אלא מעבירה אותם לקופה משלמת לקצבה.
קופה משלמת לקצבה
קופת גמל אשר יכולה לשלם באופן ישיר, לזכאים לכך, קצבה חודשית.
קופת גמל
זוהי תוכנית חיסכון לטווח ארוך אשר כפופה לתקנות מס הכנסה מבחינת הטבות המס הניתנות לחוסכים וגם מבחינת זכויות משיכת הכספים.
קצבה חודשית
תוכנית אשר משלמת למבוטח תשלום חודשי מתום תקופת הביטוח ולמשך כל חייו.
קרן פנסיה כללית
תוכנית חיסכון לגיל פרישה אשר איננה כוללת כיסוי ביטוחי כלשהוא. הקרן משלמת לזכאים פנסיית זקנה בלבד.
קרן פנסיה מקיפה
תוכנית חיסכון לגיל פרישה הכוללת כיסוי למקרה מוות ולמקרה נכות. הקרן משלמת לזכאים לכך קצבאות חודשיות בלבד - זקנה, נכות או שארים.
שחרור מתשלום פרמיות
ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה אשר משחרר את המבוטח מהצורך להמשיך ולשלם את דמי הביטוח.
תגמולים
זהו מרכיב בפוליסת מנהלים או בקרן פנסיה לפיו העובד והמעביד מפקידים למרכיב התגמולים והכספים במרכיב זה משמשים לחיסכון לגיל פרישה וגם לרכישת הכיסויים הביטוחיים.
תוכנית הונית
קופת גמל אשר משלמת את הכספים הצבורים בה, לזכאים לכך, כסכום חד פעמי. החל משנת 2008 הן מוגדרות קופה לא משלמת לקצבה
תוכנית קצבה
קופת גמל אשר משלמת את הכספים הצבורים בה, לזכאים לכך, כקצבה חודשית.
תקרת שכר לקרן השתלמות
גובה השכר המירבי שהמעביד יכול להפריש ממנו לקרן ההשתלמות של העובד, בלי שההפקדה תחשב כהכנסה חייבת במס.
תקרת שכר לתגמולים
גובה השכר המירבי שהמעביד יכול להפריש ממנו לקופת תגמולים של העובד, בלי שההפקדה תחשב כהכנסה חייבת במס.